MILESTONE OKTATÁSI EGYESÜLET – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NYÍLT NAPRA REGISZTRÁLÓK RÉSZÉRE

Adatkezelési tájékoztató

a Milestone Oktatási Egyesület által szervezett

Nyílt napokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelés tárgyában

A tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Milestone Oktatási Egyesület (a továbbiakban: Intézet) az általa meghirdetett Nyílt napokkal összefüggő regisztráció, a Nyílt napokon való részvétel során megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő:                        Milestone Oktatási Egyesület
székhelye:                                8200 Veszprém, Vörösmarty tér 11. A lph. fsz. 1
képzési helye:                         1077 Budapest, Wesselényi u 17.
adószáma:                               19296425-1-19
elérhetősége:                          info@msinst.org
képviseli:                                  Palasics Péter elnök

 

Az Intézet, mint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint bejelentés alapján működő felnőttképző szervezet munkatársai munkaköri feladatuk, illetve megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben férnek hozzá és kezelik a Nyílt napra jelentkezők, azon résztvevők személyes adatait.

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

2.1     Az Intézet által meghirdetett Nyílt napokra történő jelentkezéssel (regisztráció) összefüggő adatkezelés

Az Intézet többek között az oktatási programjai, a felvételi eljárása, a Milestone közösség bemutatása végett Nyílt napokat hirdet, melyen a részvétel regisztrációhoz kötött.

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok, melyek nélkül a regisztráció sikertelen:

–       diák neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, középiskolájának neve, továbbá

–       az Intézet iránt érdeklődő diák törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe és telefonszáma, továbbá

–       a Nyílt nap megszervezéséhez szükséges egyéb információk (azon programtípus megjelölése, amely iránt a diák érdeklődik, választott Nyílt nap időpontja, Nyílt napon részvevők száma, diák várható érettségijének éve).

A regisztrációs felületen opcionálisan megadható adatok:

–       diák középiskolájának neve,

–       az Intézet oktatási tevékenységével, a felvételi eljárással kapcsolatos, az erre szolgáló rovatban feltett kérdésekben esetlegesen feltüntetett egyéb személyes adatok, valamint

–       egyéb információk (hol hallottak az Intézetről, diák első látogatása-e az Intézetben, arra vonatkozó adat, hogy a diák rokona tanult-e az Intézetben)

Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Regisztráció a Nyílt napra, a regisztráció megtörténtének visszaigazolása, emlékeztető küldése a kiválasztott Nyílt nap időpontjáról, megtartásának módjáról (személyes vagy online), továbbá annak megszervezése.
Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás megadására a regisztrációs felület kitöltése útján kerül sor.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban rögzített, illetve az Intézet honlapján közzétett bármely elérhetőségre intézett kérelmével, ebben az esetben a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, mely a Nyílt napon való részvétel akadályát képezi.

Adatkezelés időtartama A Nyílt napok lezárásáig.
Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató.

A regisztrációhoz kapcsolódó online rendszerek fejlesztői, illetve üzemeltetői:

 • Salesforce, Salesforce.com Inc., San Fransisco, California, USA.
 • Google (Apps, Mailing, stb), Google LLC, Mountain View, California, USA.

A felsorolt rendszerek adatfeldolgozása saját adatvédelmi politikájuk szerint valósul meg. Ezzel kapcsolatban, kérjük, közvetlenül a harmadik fél honlapján megtalálható adatvédelmi irányelveket, és az adatfeldolgozási gyakorlatukkal kapcsolatos további információkat is olvassa el.

2.2     Online formában megtartott Nyílt napokkal összefüggő adatkezelés

Amennyiben a járványügyi helyzet indokolja, az Intézet a saját hatáskörében jogosult arról dönteni, hogy a Nyílt napokat a személyes jelenlét helyett online formában tartja meg.

Az online Nyílt nap az Intézet weboldalának aloldaláról – https://milestone-institute.org/hu/nyilt-nap/ -, a Nyílt napra regisztráló nevének, e-mail címének és az Intézet által előzetesen, e-mail útján megküldött belépési kód megadásával, a Zoom rendszer használatával érhető el. A Zoom rendszer használata külön regisztrációt nem igényel, a bejelentkezési adatot (e-mail cím) a Zoom rendszere rögzíti az Intézettől függetlenül.

Az online Nyílt napon való részvétel önkéntes, a résztvevőknek sem a mikrofonjukat, sem a webkamerájukat nem kell bekapcsolniuk, ideértve azokat az eseteket is, ha fel kívánnak szólalni, kérdéseket feltenni.

A részvevőknek lehetőségük van felszólalás nélkül is kérdéseket feltenni, észrevételeket tenni az erre szolgáló chat ablakon keresztül, mely szintén nem igényli, hogy az érintettek a mikrofonjukat, illetve a webkamerájukat bekapcsolják.

Kezelt adatok köre

–       az Intézet iránt érdeklődő diák törvényes képviselőjének neve, e-mail címe

–       adott esetben (felszólalás, kérdésfeltevés) a Nyílt napon online módon résztvevő (törvényes képviselő, diák) hangmása, webkamera használata esetén képmása, továbbá az online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes adata, a környezete.

Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Az Intézet által az oktatási programja, a felvételi eljárása, a Milestone közösség bemutatása végett rendezendő Nyílt nap online formában történő megtartása.
Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet az érintett kifejezett formában, az online Nyílt naphoz való csatlakozással, illetve adott esetben a mikrofon és/vagy a webkamera bekapcsolásával ad meg.

A hozzájárulás önkéntes, tekintettel arra, hogy az Intézet biztosítja annak lehetőségét, hogy az érintett webkamera használata nélkül is felszólaljon, továbbá az érintettnek lehetősége van felszólalás nélkül is kérdéseket feltenni, észrevételeket tenni az erre szolgáló chat ablakon keresztül.

A hozzájárulás önkéntes továbbá azért is, mert az online Nyílt napon való részvételtől függetlenül az Intézet a honlapján (https://milestone-institute.org/hu/nyilt-napok/) található e-mail címre küldött üzenetben, továbbá a telefonos elérhetőségein is lehetőséget biztosít arra, hogy az érintettek kérdéseiket feltegyék, melyek minden esetben megválaszolásra kerülnek.

Adatkezelés időtartama A Nyílt nap ideje alatt azzal, hogy a Nyílt napon elhangzottak nem kerülnek rögzítésre.
Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató.

A távkapcsolatot biztosító szolgáltató.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,
 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Intézetnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

 • az Intézet azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az Intézetet az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az Intézet az adatait (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel az Intézet, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Intézet legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Intézet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Intézet csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Intézet az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Intézet az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Intézet köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az Intézet számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Intézet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Intézet a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Intézetet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Intézet kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Budapest, 2021. december 10.

Palasics Péter

elnök