MILESTONE OKTATÁSI EGYESÜLET – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

A Milestone Oktatási Egyesület által szervezett képzésre jelentkezők, illetve felvételt nyert diákok részére

A tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Milestone Oktatási Egyesület (a továbbiakban: Intézet) az általa meghirdetett iskolán kívüli képzési programba jelentkezők (ideértve a Bridge-ösztöndíjra egyesített felvételi és ösztöndíj-jelentkezést benyújtókat is), valamint a felvételt nyert diákok személyes adatai kezelése, azok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő:                          Milestone Oktatási Egyesület

székhelye:                                 1077 Budapest, Wesselényi u 17.

képzési helye:                          1077 Budapest, Wesselényi u 17.

adószáma:                                19296425-1-42

elérhetősége:                            info@msinst.org

képviseli:                                  Palasics Péter elnök

Az Intézet, mint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint bejelentés alapján működő felnőttképző szervezet munkatársai munkaköri feladatuk, illetve megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a diákok személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

2.1     Az Intézet által meghirdetett képzésekre történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

Az Intézet által meghirdetett képzések megkezdésének feltétele a felvételi folyamat sikeres abszolválása. Az Fktv. 2. § 2. pontja alapján az Intézet ugyanis bemeneti kompetenciamérésre jogosult, mely annak felmérésére irányul, hogy a képzésre jelentkező diák birtokában van-e azoknak a kompetenciáknak, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek.

Kezelt adatok köre

A jelentkező diák

 • személyazonosító és kontakt adatai (vezeték-, és utónév, születési idő, , lakcím, email cím, telefonszám),
 • a jelentkezést megelőző tanulmányi évben teljesített tanulmányi átlaga és ezen év vonatkozásában bizonyítványának másolata,
 • középiskolájának neve,
 • érettségi tervezett éve,
 • nyelvi kompetencia (ismert nyelv, nyelvtudás szintje),
 • a bemeneti kompetenciaméréssel és az előzetes tudásméréssel kapcsolatos adatok (így különösen a felvételi űrlapon rögzített kérdésekre adott válaszok, nemzetközi versenyeken elért helyezések, Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezés esetén a motivációs esszé tartalma, az igazgatói/osztályfőnöki/mentortanári ajánlólevélben foglaltak),
 • a jelentkező diák esetleges tanulási nehézséget jelentő fogyatékosságának (különösen diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia stb.) ténye,
 • adott esetben a jelentkező diák képmása (igazolványkép).

A jelentkező diák törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), email címe, telefonszáma.

Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezés során a képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételként az Intézet által előzetesen meghatározott jogosultsági feltételek (így különösen a rászorultság ténye, roma identitás) fennállása és a jelentkező diák tanulmányainak támogatása vonatkozásában a törvényes képviselő által tett nyilatkozatban foglalt adatok és a törvényes képviselő aláírása.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés célja

A felvételi eljárás lefolytatása.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az Fktv. 16. §-a alapján ugyanis az Intézet köteles az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat (vagy annak hitelesített másolatát), a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat vezetni, nyilvántartani és megőrizni.

Az Intézet köteles továbbá az Fktv. 21. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a képzésbe történő belépéssel összefüggő adatok kezelésére.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:14. §-a alapján a jelentkező diák, mint cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében törvényes képviselője jár el. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetében pedig a Ptk. 2:12. §-a alapján jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges, erre tekintettel az Intézet a törvényes képviselők fent megjelölt adatait kezeli.

A jelentkező diák esetleges tanulási nehézséget jelentő fogyatékosságának (különösen diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia stb.) tényére vonatkozó adatot, mint a képzésbe történő belépéssel összefüggő adatot az Intézet a fenti jogalap alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában rögzített feltétel – az érintett kifejezett hozzájárulása – mellett kezeli.

Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezés során a képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételek fennállása vonatkozásában a törvényes képviselő által tett nyilatkozatban foglalt, a roma identitásra vonatkozó adatot az Intézet a fenti jogalap alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában rögzített feltétel – az érintett kifejezett hozzájárulása – mellett kezeli.

A jelentkező diák képmása tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet kifejezett formában, igazolványképének feltöltésével ad meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, miután az igazolványkép csatolása a felvételi eljárás során nem bírálati szempont.

Adatkezelés időtartama

A felvételi eljárás lezárásig. A felvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, amikor az Intézet valamennyi jelentkezőt kiértesített annak eredményéről, ideértve a várólistára került hallgatókat is, továbbá a visszautasított jelentkezőket kérésük esetén tájékoztatott a teljesítményükről. Minderre legkésőbb a szóbeli felvételi interjúk lezárását követő 60 napon belül kerül sor.

Sikeres felvételi esetében az Intézet az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a fenti adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató.

Felvételi folyamatban résztvevő online rendszerek fejlesztői, illetve üzemeltetői (Google, Salesforce, Mettl, Canvas).

Az Intézettel a felvételi döntés meghozatalában való részvétel érdekében megbízási jogviszonyban álló, felvételi interjút lefolytató oktató.

2.2     Pártoló tagsági jogviszonnyal összefüggő adatkezelés

         Tekintettel arra, hogy az Intézet egyesületi formában működik, a felvételt nyert hallgatók az egyesület pártoló tagjaiként folytatják tanulmányaikat.

2.2.1  Tagsági jogviszony létesítése érdekében történő adatkezelés (belépési nyilatkozat)

Kezelt adatok köre

Az Intézettel pártoló tagsági jogviszonyt létesíteni kívánó diák neve (vezeték-, és utónév), lakóhelye, aláírása, törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), lakóhelye, aláírása.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés célja

Az Intézettel pártoló tagsági jogviszony létesítése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A Ptk. 3:67. § (1) bekezdése szerint ugyanis az egyesületi tagság az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

A Ptk. 2:14. §-a alapján a jelentkező diák, mint cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében törvényes képviselője jár el, továbbá a Ptk. 2:12. §-a alapján a jelentkező diák, mint korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges, erre tekintettel az Intézet a törvényes képviselő fent megjelölt adatait kezeli.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben a tagfelvételi kérelem elutasításra kerül, az érintettnek a belépési nyilatkozatban rögzített személyes adatai törlésre kerülnek.

Amennyiben a belépési nyilatkozat elfogadásra kerül, az abban rögzített adatok a tagnyilvántartás részeként, a tagsági jogviszony fennállásáig kerülnek kezelésre a 2.2.2. pontban foglaltak szerint.

Adatfeldolgozó

2.2.2  Tagnyilvántartás

Kezelt adatok köre

Az Intézet, mint egyesület tagjának – ideértve a pártoló tagokat is – neve (vezeték-, és utónév), lakóhelye, aláírása.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés célja

Tagnyilvántartás vezetése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján, azaz jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapul, mert az Intézetet a Ptk. 3:63. § (1) és 3:66. § (1) bekezdéseiben, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 63. §-ában, valamint a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet 2. mellékletében foglaltak tagnyilvántartás vezetésére kötelezik.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelésére a tagsági jogviszony fennállásáig kerül sor.

Adatfeldolgozó

2.3     A felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az Intézet, mint felnőttképző és a diák között a felnőttképzési szerződés alapján létrejött felnőttképzési jogviszonyra tekintettel a szerződésben meghatározott képzés sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében személyes adatokat kezel.

Kezelt adatok köre

Az Fktv. 16. § a), b) és c) pontjaiban[1], illetve az Fktv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatok[2].

A diák törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), aláírása.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés célja

Az Fktv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően a képzés sikeres és eredményes lebonyolítása.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mert az Fktv. 16. § a)-c) pontjai és a 21. §-a kötelezi az Intézetet a diák fentiek szerinti személyes adatainak a kezelésére.
Fentieken túl a Ptk. 2:14. §-a alapján a jelentkező diák, mint cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében törvényes képviselője jár el, továbbá a Ptk. 2:12. §-a alapján a diák, mint korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának – vagyis jelen esetben a felnőttképzési szerződésének – érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Erre tekintettel a felnőttképzési szerződés tartalmazza a törvényes képviselő fent megjelölt adatait.

Adatkezelés időtartama

Az Intézet az Fktv. 16. § a)-c) pontjai alapján kezelt személyes adatokat az Fktv. 16. §-a alapján annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.
Az Fktv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat az Intézet az Fktv. 21. § (5) bekezdése értelmében a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Adatfeldolgozó

Az Intézettel megbízási jogviszonyban álló mentorok, modulvezetők a megbízási szerződésükben rögzített oktatási tevékenység ellátása érdekében.
Milestone Consulting Kft. a jelentkezési díjakkal, illetve a képzési díjakkal (pártoló tagdíj) kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében.
Tárhelyszolgáltató.
E-learning rendszer (Canvas és Salesforce) fejlesztője/üzemeltetője.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Jogszabályi kötelezettség, azaz az Fktv. 15. § (1) bekezdése alapján az Intézet a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az alábbi adatok szolgáltatására köteles:
a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
c) a képzési díjra és annak költségviselőjére
vonatkozó adat.

Adattovábbítás

Az Fktv. 21. § (2) bekezdése alapján fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

 

2.4     Távoktatás

Az Intézet által folytatott képzés sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében az oktatásra meghatározott esetekben távoktatás keretében kerül sor. Így, távoktatás megtartására kerülhet sor indokoltan távol levő diákok esetében a képzés keretébe tartozó mentorálás megvalósítása érdekében.

Kezelt adatok köre

A diák képmása, hangja, az online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes adata, a környezete.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés célja

Az Fktv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően a képzés sikeres és eredményes lebonyolítása keretében távolléti oktatás megtartása.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mert az adatkezelés az Fktv. 16. § a)-c) pontjaiban és a 21. §-ában meghatározottak végrehajtásához szükségesek.

Továbbá azért, mert a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése ezt kötelezően előírja az Intézet számára.

Adatkezelés időtartama

Az oktatás ideje alatt azzal, hogy az oktatás felvételen nem rögzíthető.

Adatfeldolgozó

A távkapcsolatot biztosító szolgáltató.

 

2.5     A diák törvényes képviselőjének tájékoztatása érdekében megvalósuló adatkezelés

Az Intézet a vele felnőttképzési jogviszonyban álló diák törvényes képviselőjét rendszeresen tájékoztatja a felnőttképzési jogviszony tartalmát, a diák előmenetelét, teljesítményét érintő kérdésekben.

Kezelt adatok köre

A diák törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), email címe, telefonszáma.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés célja

A felnőttképzési jogviszony tartalmát, a diák előmenetelét, teljesítményét érintő kérdésekben történő tájékoztatás.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Intézet jogos érdeke a cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselőjének tájékoztatása a diáknak a felnőttképzési jogviszonyból származó jogai gyakorlásai, illetve kötelezettségei teljesítése, a diák előmenetelét és teljesítményét érintő kérdések tárgyában.
A törvényes képviselő, mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen. Tiltakozása esetén az Intézet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a törvényes képviselő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés időtartama

A felnőttképzési szerződés hatályának fennálltáig.

Adatfeldolgozó

 

2.6     A jelentkezési, illetve képzési díjjal összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az Intézet által meghirdetett képzésekre való jelentkezés egyik feltétele a vissza nem térítendő jelentkezési díj megfizetése, ide nem értve a Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezést.

Emellett az Intézet a képzéseit képzési díj ellenében nyújtja, melynek megfizetésére – figyelemmel az Intézet jogállására – egyesületi pártoló tagdíj formájában kerül sor. E díjakat a diák, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselője a saját folyószámlájának terhére az Intézet 12011351-01760927-00100007 Raiffeisen Bank  Zrt.-nél vezetett számlára átutalással teljesítheti. 

A jelentkezési díj vonatkozásában a diáknak, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének lehetősége van arra, hogy azt az OTP Simplepay rendszeren keresztül, bankkártyával egyenlítse ki.

2.6.1  A jelentkezési, illetve a képzési díj banki átutalás útján történő megfizetése esetén megvalósuló adatkezelés

Kezelt adatok köre

A diák, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), bankszámlaszáma, a jelentkezési, illetve képzési díj összege, az átutalás ideje.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés célja

A jelentkezési díj, illetve a képzési díj megfizetése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mert az Intézetet az Fktv. 21. §-a kötelezi a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok kezelésére.

Adatkezelés időtartama

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében 8 év, valamint a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok kezelése kötelezettségének teljesítése érdekében az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napja.

Adatfeldolgozó

2.6.2  A jelentkezési és képzési díjnak az OTP SimpePay használata útján történő megfizetése esetén megvalósuló adatkezelés

A jelentkezési és képzési díj megfizetésére lehetőség van az OTP SimplePay használatával, azaz online bankkártyás fizetés útján is. Az OTP SimplePay felület üzemeltetését, azaz az OTP SimplePay Szolgáltatás nyújtását az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) végzi.

Fentiekre tekintettel a jelentkezési díj megfizetése végett az Intézet weboldala az érintettet az OTP SimplePay oldalára navigálja, ahol a bankkártyaadatai megadásával lehetősége van arra, hogy a jelentkezési díj összegét kiegyenlítse. Az Intézet az érintett bankkártya adatait nem kezeli.

A jelentkezési és képzési díj összegének kiegyenlítésével összefüggésben az Intézet kizárólag az OTP SimplePay használatát lehetővé tevő, illetve az Intézet 12011351-01760927-00100007 Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett bankszámláján történő jóváírással összefüggésben kezelik az érintett személyes adatait az alábbiak szerint.

Kezelt adatok köre

A diák, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, IP címe, bankszámlaszáma, a tranzakció azonosítója, a jelentkezési díj összege, az átutalás ideje.

Adatok forrása Az érintett.

Adatkezelés célja

A jelentkezési díj megfizetése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mert az Intézetet az Fktv. 21. §-a kötelezi a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok kezelésére.

Adatkezelés időtartama

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében 8 év, valamint a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok kezelése kötelezettségének teljesítése érdekében az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napja.

Adattovábbítás

a fizetési tranzakció lebonyolítása érdekében a diák, illetve törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, IP címe, továbbá a jelentkezési díj összege, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. felé továbbításra kerül. Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által ellátott adatkezelési tevékenység részletes leírását a SimplePay Általános Szerződési Feltételében, illetve Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linkeken tekintheti meg: https://simplepay.hu/kereskedo-aszf/ , https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Adatfeldolgozó

OTP Mobil Szolgáltató Kft., aki az OTP SimplePay szolgáltatást nyújtja.

 

2.7     Számviteli kötelezettség teljesítése, számlázási adatok kezelése

Kezelt adatok köre

A diák, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének számlázási neve (vezeték-, és utónév) és számlázási címe, a jelentkezési, illetve képzési díj összege, a fizetés módja, a tranzakció azonosítója, továbbá az arra vonatkozó adatok, hogy a jelentkezési díj melyik felvételi időszakra, illetve, hogy a képzési díj melyik képzési programra vonatkozik.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés célja

A jelentkezési, illetve a képzési díj megfizetésével összefüggésben számlakiállítás, az Intézetet terhelő számviteli kötelezettség teljesítése, azaz a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésére irányuló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint.

Adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése, azaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 8 év.

Adatfeldolgozó

Milestone Consulting Kft. a pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében.

 

2.8     Alumni hálózat

Az Intézet a volt hallgatóival való kapcsolattartás, ennek keretében az Intézet által szervezett rendezvényekről, eseményekről való tájékoztatás érdekében alumni hálózatot működtet.

Kezelt adatok köre Az Intézettel képzési jogviszonyban állt volt diák neve (vezeték-, és utónév), email címe, telefonszáma.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Kapcsolattartás a volt hallgatókkal, ennek keretében az Intézet által szervezett rendezvényekről, eseményekről való tájékoztatás nyújtása.
Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet a végzős hallgató a Senior évfolyam végén ad meg.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban rögzített bármely elérhetőségre megküldött kérelmével, ebben az esetben a hozzájárulás alapján kezelt adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama A hozzájárulás visszavonásáig, avagy az alumni hálózat működtetésééig.
Adatfeldolgozó

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,
 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Intézetnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

 • az Intézet azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az Intézetet az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az Intézet az adatait (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel az Intézet, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Intézet legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Intézet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Intézet csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Intézet az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Intézet az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Intézet köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az Intézet számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen;
 • az az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Intézet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Intézet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Intézet a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Intézetet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Intézet kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató az aláírással lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Budapest, 2021. november 3.

Palasics Péter

elnök

 

[1] 16. § A felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie:

 1. a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
 2. b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
 3. c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat.

[2] Fktv. 21. § a) A A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli képzésben részt vevő személy

 1. aa) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,
 2. ab) elektronikus levelezési címét és
 3. ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
 4. b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 5. ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 6. bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 7. bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 8. bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.