MILESTONE OKTATÁSI EGYESÜLET – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSZTÖNDÍJRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

Adatkezelési tájékoztató

a Milestone Oktatási Egyesület által kiírt ösztöndíj jelentkezéssel összefüggésben

A tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Milestone Oktatási Egyesület (a továbbiakban: Intézet) az általa meghirdetett iskolán kívüli képzési programba jelentkezők, valamint az Intézettel képzési jogviszonyban álló diákok részére kiírt ösztöndíj jelentkezéssel összefüggésben megvalósuló személyes adatok kezelése, azok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye
Az adatkezelő:                          Milestone Oktatási Egyesület
székhelye:                                 1077 Budapest, Wesselényi u 17.
képzési helye:                           1077 Budapest, Wesselényi u 17.
adószáma:                                 19296425-1-42
elérhetősége:                            info@msinst.org
képviseli:                                  Palasics Péter elnök

Az Intézet, mint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint bejelentés alapján működő felnőttképző szervezet munkatársai munkaköri feladatuk, illetve megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a diákok személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

2.1 Az Intézet által meghirdetett szociális ösztöndíjra történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés (ideértve a Bridge-ösztöndíjra egyesített felvételi és ösztöndíj-jelentkezést benyújtók ösztöndíj jelentkezése során megvalósuló adatkezelést is)

A Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezés során egyesített felvételi és ösztöndíj-jelentkezésre kerül sor. Az ösztöndíj jelentkezés adattartalma a szociális ösztöndíjra történő jelentkezés adattartalmával azonos, így az annak során megvalósuló adatkezelés tekintetében e pontban foglaltak az irányadók.

Kezelt adatok köre

A pályázó diák neve (vezeték-, és utónév), lakcíme, email címe, adott esetben a pályázó félárvaságának, árvaságának, terhességének ténye.

A pályázó diák által a jelentkezési adatlapon a méltányolható, egyéb szociális körülményére vonatkozóan önkéntesen megadott információ.

A pályázó diákkal egy háztartásban élők neve, foglalkozása, jövedelmük, illetve a figyelembe vehető kiadások (gyógyszerköltség, ápolási költség) igazolásának alapjául szolgáló dokumentumokban szereplő egyéb személyes adatok (bankszámlaszám, jövedelem forrására, mértékére, kiadások típusára, azok mértékére vonatozó információk).

Adatok forrása Az ösztöndíjra pályázó diák.
Adatkezelés célja Az ösztöndíj jelentkezési kérelem elbírálása.
Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A pályázó diák esetleges terhessége tényére vonatkozó adat, a jelentkezési adatlapon a méltányolható, egyéb szociális körülményére vonatkozóan önkéntesen megadott információ tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel mellett, mely hozzájárulás megadására kifejezett formában, önkéntesen, az ösztöndíj jelentkezés benyújtásával kerül sor.

Adatkezelés időtartama

Az ösztöndíj jelentkezések elbírálásának lezárásáig, mely akkor tekinthető lezártnak, amikor az Intézet valamennyi pályázót kiértesített annak eredményéről, továbbá a visszautasított pályázókat kérésük esetén tájékoztatott a visszautasítás indokáról. Minderre az ösztöndíj jelentkezési határidők közül a legkésőbbit követő 60 napon belül kerül sor.

Sikeres jelentkezés esetében az Ösztöndíj bizottság határozatában foglalt személyes adatokat (így a diák neve, az ösztöndíj mértéke) az Intézet az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, tekintettel arra, hogy a határozat a képzési szerződés mellékletét képezi. Az egyéb adatokat az Intézet a képzési jogviszony fennállásáig kezeli.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató.

A jelentkezési folyamatban résztvevő online rendszerek fejlesztői, illetve üzemeltetői (Google, Salesforce, Mettl, Canvas).

Az Intézettel megbízási jogviszonyban álló oktató, aki az ösztöndíj jelentkezések elbírálásában az Ösztöndíj bizottság tagjaként részt vesz.

Amennyiben az Intézet az érintett háztartásban élők számának, azaz a háztartás tagjai lakcímadatának igazolása végett a pályázótól online hívás során lakcímkártya bemutatását kéri, abban az esetben az adatkezelés az alábbiak szerint alakul.

Kezelt adatok köre

A pályázó diák képmása, hangja, az online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes adata, környezete, a pályázó és a vele egy háztartásban élők lakcímkártyájának képe (csak bemutatásra).

Amennyiben az online hívás során a pályázó diák segítőt vesz igénybe, akkor a segítő személyes adatai (képmása, hangja, az online környezeten keresztül érzékelhető egyéb személyes adata).

Adatok forrása Az ösztöndíjra pályázó diák.
Adatkezelés célja Az érintett háztartásban élők számának, azaz a háztartás tagjai lakcímadatának ellenőrzése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Adatkezelés időtartama Kizárólag az online hívás ideje alatt azzal, hogy a hívás felvételen nem rögzíthető.
Adatfeldolgozó A távkapcsolatot biztosító szolgáltató.

 

2.2     Az Intézet által meghirdetett tanulmányi ösztöndíjra történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

Kezelt adatok köre A pályázó diák neve (vezeték-, és utónév), email címe, versenyeredményei, adott esetben diákvezetői szerepére vonatkozó információk (ennek ténye, ideje, az érintett intézmény megnevezése), továbbá esetleges kutatásokban, projektekben való részvételére vonatkozó egyéb, a jelentkező által megadott információk.
Adatok forrása Az ösztöndíjra pályázó diák.
Adatkezelés célja Az ösztöndíj jelentkezési kérelem elbírálása.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Adatkezelés időtartama

Az ösztöndíj jelentkezések elbírálásának lezárásáig, mely akkor tekinthető lezártnak, amikor az Intézet valamennyi pályázót kiértesített annak eredményéről, továbbá a visszautasított pályázókat kérésük esetén tájékoztatott a visszautasítás indokáról. Minderre az ösztöndíj jelentkezési határidők közül a legkésőbbit követő 60 napon belül kerül sor.

Sikeres jelentkezés esetében az Ösztöndíj bizottság határozatában foglalt személyes adatokat (így a diák neve, az ösztöndíj mértéke) az Intézet az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, tekintettel arra, hogy a határozat a képzési szerződés mellékletét képezi. Az egyéb adatokat az Intézet a képzési jogviszony fennállásáig kezeli.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató.

A jelentkezési folyamatban résztvevő online rendszerek fejlesztői, illetve üzemeltetői (Google, Salesforce, Mettl, Canvas).

Az Intézettel megbízási jogviszonyban álló oktató, aki az ösztöndíj jelentkezések elbírálásában az Ösztöndíj bizottság tagjaként részt vesz.

2.3     Lyons ösztöndíjra történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

A West London Synagogue által felajánlott ösztöndíjra rászoruló (alacsonyabb jövedelmű), zsidó felmenőkkel és identitással rendelkező diákok jelentkezhetnek. Ezen ösztöndíj jelentkezés vonatkozásában a West London Synagogue és az Intézet közös adatkezelőként jár el.

Az ösztöndíj elbírálása két részből tevődik össze: a pályázónak az ösztöndíjhoz kapcsolódó zsidó identitásával és örökségével kapcsolatos kérdésekre kell választ adnia, melyet a West London Synagogue bírál el, adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.wls.org.uk/privacy-policy.

Emellett a pályázó diáknak szociális ösztöndíj jelentkezési kérelmet is ki kell töltenie, melyet az Intézet bírál el, így ezen adatkezelés tekintetében a jelen tájékoztató 2.1 pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy a kezelt adatok köre a pályázó, mint érintett zsidó származásával is kiegészül, mely adat kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel mellett, mely hozzájárulás megadására kifejezett formában, önkéntesen, az ösztöndíj jelentkezés benyújtásával kerül sor. Ezen adatkezelés vonatkozásában címzett a közös adatkezelésben eljáró West London Synagogue.

2.4     Bolgár nemzetiségi ösztöndíj

Ezen ösztöndíj az Intézet és a Bolgár Országos Önkormányzat társfinanszírozása mellett kerül nyújtásra. Az ösztöndíj pályázatot a Bolgár Országos Önkormányzat írja ki és bírálja el, eredményéről tájékoztatja az Intézetet, aki az e célra rendelkezésre álló keretet a sikeres pályázók között egyenlő arányban osztja el.

Kezelt adatok köre A pályázó diák neve (vezeték-, és utónév), email címe, bolgár nemzetiségének ténye.
Adatok forrása Az ösztöndíjra pályázó diák.
Adatkezelés célja Az adatok kezelésére adminisztrációs, allokációs célból kerül sor, azaz annak érdekében, hogy az Intézet pontos képet kapjon arról, hogy mely jogviszonyban álló, vagy az Intézetbe felvételiző diák jelentkezik ezen, az Intézet által is finanszírozott ösztöndíj típusra.
Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A pályázó diák bolgár nemzetiségének tényére vonatkozó adat tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel mellett, mely hozzájárulás megadására kifejezett formában, önkéntesen, az ösztöndíj jelentkezés benyújtásával kerül sor.

Adatkezelés időtartama

Az ösztöndíj jelentkezések Bolgár Országos Önkormányzat általi elbírálásának lezárásáig. E tekintetben a honlapjukon található információk az irányadók: www.bolgarok.hu

Sikeres jelentkezés esetében a diák nevét, az ösztöndíj mértékét az Intézet az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, tekintettel arra, hogy az ösztöndíj képzési díjkedvezményként kerül nyújtásra, mely adat a képzési szerződés része.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató.

A jelentkezési folyamatban résztvevő online rendszerek fejlesztői, illetve üzemeltetői (Google, Salesforce, Mettl, Canvas).

2.5     VII. kerületi ösztöndíj

Tekintettel arra, hogy ezen ösztöndíj azon diákok számára kerül nyújtásra, akiknek lakóhelye vagy középiskolája Budapest VII. kerületében található, és akik szociális és/vagy tanulmányi ösztöndíjra sikeresen pályáztak, az ösztöndíj jelentkezéssel összefüggő adatkezelés tekintetében a jelen tájékoztató 2.1, illetve 2.2 pontjaiban foglaltak az irányadók azzal, hogy a kezelt adatok köre kiegészül az ösztöndíjra pályázó diák, mint érintett lakcímével vagy a középiskolájának nevével és címével.

3. A diák törvényes képviselőjének tájékoztatása érdekében megvalósuló adatkezelés

Az Intézet az ösztöndíj jelentkezési kérelmet benyújtó diák törvényes képviselőjének megkeresésére tájékoztatást ad az egyes ösztöndíj típusok, a jelentkezés feltételei, a benyújtandó dokumentumok, információk körét, az esetleg hiánypótlást érintő kérdésekben.

Kezelt adatok köre A diák törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), email címe, telefonszáma.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Az ösztöndíj jelentkezéssel összefüggő kérdésekben történő tájékoztatás.
Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Intézet jogos érdeke a cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselőjének tájékoztatása az ösztöndíj jelentkezéssel összefüggő valamennyi kérdésben.

A törvényes képviselő, mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen. Tiltakozása esetén az Intézet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a törvényes képviselő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés időtartama Az ösztöndíj jelentkezések elbírálásának lezárásáig, mely akkor tekinthető lezártnak, amikor az Intézet valamennyi pályázót kiértesített annak eredményéről, továbbá a visszautasított pályázókat kérésük esetén tájékoztatott a visszautasítás indokáról. Minderre az ösztöndíj jelentkezési határidők közül a legkésőbbit követő 60 napon belül kerül sor.
Adatfeldolgozó

4. Az ösztöndíj jelentkezés pozitív elbírálása

Az ösztöndíj jelentkezési kérelem pozitív elbírálása esetén az ösztöndíj képzési díjkedvezményként kerül nyújtásra, melyet a képzési szerződés tartalmaz, az Intézet Ösztöndíj bizottságának határozata pedig a felnőttképzési szerződés mellékletét képezi. Így a felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben megvalósuló adatkezelés tekintetében egyebekben az Intézetnek a Milestone Oktatási Egyesület által szervezett képzésre jelentkezők, illetve felvételt nyert diákok részére készített adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók, mely elérhető itt.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,
 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Intézetnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

 • az Intézet azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az Intézetet az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az Intézet az adatait (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel az Intézet, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Intézet legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Intézet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Intézet csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Intézet az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Intézet az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Intézet köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az Intézet számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen;
 • az az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Intézet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Intézet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Intézet a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Intézetet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Intézet kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató az aláírással lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Budapest, 2021. november 3.

Palasics Péter

elnök