ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
1. Preambulum

A tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Milestone Oktatási Egyesület (a továbbiakban: Intézet) az általa meghirdetett iskolán kívüli képzési programba jelentkezők (ideértve a Bridge-ösztöndíjra egyesített felvételi és ösztöndíj-jelentkezést benyújtókat is), a felvételt nyert képzésben résztvevők, az Intézet volt hallgatói, hírlevelének előfizetői, a képmásának az Intézet általi marketing célú felhasználásához hozzájárulók, valamint az Intézetnél munkavállalásra jelentkezők és munkát vállalók személyes adatai kezelése, azok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő:  Milestone Oktatási Egyesület

székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u 17.

képzési helye: 1077 Budapest, Wesselényi u 17.

adószáma:  19296425-1-42

elérhetősége: info@msinst.org, + 36 30 567 5499

képviseli:  Palasics Péter, elnök

Az Intézet, mint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint bejelentés alapján működő felnőttképző szervezet munkatársai munkaköri feladatuk, illetve megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a képzésben résztvevők személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
Az Intézet mind a képzésben való részvételhez, mind az alább felsorolt egyéb célokhoz kötődően az adatok kezelése során kizárólag az Intézettel munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban (pl. megbízási szerződés) álló magánszemélyek vagy egyéni vállalkozók, illetve az Intézettel szerződésben álló, az alábbiakban megjelölt szolgáltatók számára ad át adatot, amely minden esetben adatfeldolgozói szerződéssel történik. Amennyiben az adott szerződés megszűnik, az adatfeldolgozói tevékenység is megszűnik.
Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Az Intézet az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

Az Intézet az Ön személyes adatait…

Mi történik, ha nem ad meg személyes adatokat?

Ön nem köteles arra, hogy adatokat szolgáltasson az Intézetnek. Ha azonban nem adja meg az információt, előfordulhat, hogy egyáltalán vagy nem megfelelően tudjuk feldolgozni például kérését, jelentkezését.

2. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. (GDPR, 4. cikk)

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. (GDPR, 4. cikk)

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. (GDPR, 4. cikk)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (GDPR, 4. cikk)

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. (GDPR, 4. cikk)

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. (GDPR, 4. cikk)

3. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

Az Intézet csak olyan adatokat kezel, aminek adatkezelési célja meghatározott valamint jogalapja indokolt, és csak az adatkezelési tájékoztatóban megadott időtartamon belül tárolja azokat. Amennyiben a tevékenységre vonatkozó képzési vagy megbízási szerződés felbomlik, a tevékenységet érintő adatok köre is törlésre kerül.

Az Intézet az alábbiakban felsorolt típusú adatokat gyűjti és kezeli.

3.1. Az Intézet által meghirdetett képzésekre történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

Az Intézet által meghirdetett képzések megkezdésének feltétele a felvételi folyamat sikeres abszolválása. Az Fktv. 2. § 2. pontja alapján az Intézet ugyanis bemeneti kompetencia mérésre jogosult, mely annak felmérésére irányul, hogy a képzésre jelentkező képzésben résztvevő birtokában van-e azoknak a kompetenciáknak, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek.

Kezelt adatok köre A jelentkező képzésben résztvevő

 • személyazonosító és kontakt adatai (vezeték-, és utónév, születési idő, , lakcím, email cím, telefonszám),
 • a jelentkezést megelőző tanulmányi évben teljesített tanulmányi átlaga és ezen év vonatkozásában bizonyítványának másolata,
 • középiskolájának neve,
 • érettségi tervezett éve,
 • nyelvi kompetencia (ismert nyelv, nyelvtudás szintje),
 • a bemeneti kompetencia méréssel és az előzetes tudás méréssel kapcsolatos adatok (így különösen a felvételi űrlapon rögzített kérdésekre adott válaszok, nemzetközi versenyeken elért helyezések, Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezés esetén a motivációs esszé tartalma, az igazgatói/osztályfőnöki/mentortanári ajánlólevélben foglaltak),
 • a jelentkező képzésben résztvevő esetleges tanulási nehézséget jelentő fogyatékosságának (különösen diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia stb.) ténye,
 • adott esetben a jelentkező képzésben résztvevő képmása (igazolványkép).
 • A jelentkező képzésben résztvevő törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), email címe, telefonszáma.

Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezés során 

 • a képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételként az Intézet által előzetesen meghatározott jogosultsági feltételek (így különösen a rászorultság ténye, roma identitás) fennállása és a jelentkező képzésben résztvevő tanulmányainak támogatása vonatkozásában a törvényes képviselő által tett nyilatkozatban foglalt adatok és a törvényes képviselő aláírása.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja A felvételi eljárás lefolytatása.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése. Az Fktv. 16. §-a alapján ugyanis az Intézet köteles az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat (vagy annak hitelesített másolatát), a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat vezetni, nyilvántartani és megőrizni.

Az Intézet köteles továbbá az Fktv. 21. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a képzésbe történő belépéssel összefüggő adatok kezelésére.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:14. §-a alapján a jelentkező képzésben résztvevő, mint cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében törvényes képviselője jár el. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetében pedig a Ptk. 2:12. §-a alapján jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges, erre tekintettel az Intézet a törvényes képviselők fent megjelölt adatait kezeli.

A jelentkező képzésben résztvevő esetleges tanulási nehézséget jelentő fogyatékosságának (különösen diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia stb.) tényére vonatkozó adatot, mint a képzésbe történő belépéssel összefüggő adatot az Intézet a fenti jogalap alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában rögzített feltétel – az érintett kifejezett hozzájárulása – mellett kezeli.

Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezés során a képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételek fennállása vonatkozásában a törvényes képviselő által tett nyilatkozatban foglalt, a roma identitásra vonatkozó adatot az Intézet a fenti jogalap alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában rögzített feltétel – az érintett kifejezett hozzájárulása – mellett kezeli.

A jelentkező képzésben résztvevő képmása tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet kifejezett formában, igazolványképének feltöltésével ad meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, miután az igazolványkép csatolása a felvételi eljárás során nem bírálati szempont.

Adatkezelés időtartama A felvételi eljárás lezárásig. A felvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, amikor az Intézet valamennyi jelentkezőt kiértesített annak eredményéről, ideértve a várólistára került hallgatókat is, továbbá a visszautasított jelentkezőket kérésük esetén tájékoztatott a teljesítményükről. Minderre legkésőbb a szóbeli felvételi interjúk lezárását követő 60 napon belül kerül sor.

Sikeres felvételi esetében az Intézet az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a fenti adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és ügyfélkapcsolat-kezelési rendszert üzemeltető partnerei (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google, Salesforce, Inc.), a felvételi folyamat során használt online rendszerek (Mettl, Canvas) szolgáltatói (Mettl; Instructure, Inc.), valamint az Intézettel a felvételi döntés meghozatalában való részvétel érdekében megbízási jogviszonyban álló, felvételi interjút lefolytató oktatók.

3.2. Pártoló tagsági jogviszonnyal összefüggő adatkezelés

Tekintettel arra, hogy az Intézet egyesületi formában működik, a felvételt nyert hallgatók az egyesület pártoló tagjaiként folytatják tanulmányaikat.

3.2.1. Tagsági jogviszony létesítése érdekében történő adatkezelés (belépési nyilatkozat)

Kezelt adatok köre Az Intézettel pártoló tagsági jogviszonyt létesíteni kívánó képzésben résztvevő neve (vezeték-, és utónév), lakóhelye, aláírása, törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), lakóhelye, aláírása.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Az Intézettel pártoló tagsági jogviszony létesítése.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A Ptk. 3:67. § (1) bekezdése szerint ugyanis az egyesületi tagság az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

A Ptk. 2:14. §-a alapján a jelentkező diák, mint cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében törvényes képviselője jár el, továbbá a Ptk. 2:12. §-a alapján a jelentkező képzésben résztvevő, mint korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges, erre tekintettel az Intézet a törvényes képviselő fent megjelölt adatait kezeli.

Adatkezelés időtartama Amennyiben a tagfelvételi kérelem elutasításra kerül, az érintettnek a belépési nyilatkozatban rögzített személyes adatai törlésre kerülnek.

Amennyiben a belépési nyilatkozat elfogadásra kerül, az abban rögzített adatok a tagnyilvántartás részeként, a tagsági jogviszony fennállásáig kerülnek kezelésre a 2.2.2. pontban foglaltak szerint.

Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és az adatkezelés során használt egyéb rendszerek (ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer, elektronikus szerződéskezelő) üzemeltetői (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.; DocuSign Inc.).

3.2.2. Tagnyilvántartás

Kezelt adatok köre Az Intézet, mint egyesület tagjának – ideértve a pártoló tagokat is – neve (vezeték-, és utónév), lakóhelye, aláírása.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Tagnyilvántartás vezetése.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján, azaz jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapul, mert az Intézetet a Ptk. 3:63. § (1) és 3:66. § (1) bekezdéseiben, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 63. §-ában, valamint a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet 2. mellékletében foglaltak tagnyilvántartás vezetésére kötelezik.
Adatkezelés időtartama A személyes adatok kezelésére a tagsági jogviszony fennállásáig kerül sor.
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnerei és az adatkezelés során használt egyéb rendszerek üzemeltetői (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.).

3.3. A felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az Intézet, mint felnőttképző és a képzésben résztvevő között a felnőttképzési szerződés alapján létrejött felnőttképzési jogviszonyra tekintettel a szerződésben meghatározott képzés sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében személyes adatokat kezel.

Kezelt adatok köre Az Fktv. 16. § a), b) és c) pontjaiban[1], illetve az Fktv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatok[2].

A képzésben résztvevő törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), aláírása.

Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Az Fktv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően a képzés sikeres és eredményes lebonyolítása.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mert az Fktv. 16. § a)-c) pontjai és a 21. §-a kötelezi az Intézetet a képzésben résztvevő fentiek szerinti személyes adatainak a kezelésére.

Fentieken túl a Ptk. 2:14. §-a alapján a jelentkező diák, mint cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében törvényes képviselője jár el, továbbá a Ptk. 2:12. §-a alapján a képzésben résztvevő, mint korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának – vagyis jelen esetben a felnőttképzési szerződésének – érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Erre tekintettel a felnőttképzési szerződés tartalmazza a törvényes képviselő fent megjelölt adatait.

Adatkezelés időtartama Az Intézet az Fktv. 16. § a)-c) pontjai alapján kezelt személyes adatokat az Fktv. 16. §-a alapján annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Az Fktv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat az Intézet az Fktv. 21. § (5) bekezdése értelmében a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer üzemeltetői (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.), az oktatás során használt e-learning rendszer (Canvas) szolgáltatója (Instructure, Inc.), az Intézettel megbízási jogviszonyban álló oktatók a megbízási szerződésükben rögzített oktatási tevékenység ellátása érdekében.

Milestone Consulting Kft. a jelentkezési díjakkal, illetve a képzési díjakkal (pártoló tagdíj) kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, valamint a képzésben résztvevőkkel történő általános kapcsolattartás és ügyintézés érdekében.

Adatszolgáltatási kötelezettség Jogszabályi kötelezettség, azaz az Fktv. 15. § (1) bekezdése alapján az Intézet a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az alábbi adatok szolgáltatására köteles:

a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,

b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,

c) a képzési díjra és annak költségviselőjére

vonatkozó adat.

Adattovábbítás Az Fktv. 21. § (2) bekezdése alapján fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

 
3.4. A távoktatással összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az Intézet által folytatott képzés sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében az oktatásra meghatározott esetekben távoktatás keretében kerül sor. Így, távoktatás megtartására kerülhet sor indokoltan távol levő képzésben résztvevők esetében a képzés keretébe tartozó mentorálási és egyéb oktatási feladatok megvalósítása érdekében.

Kezelt adatok köre A képzésben résztvevő képmása, hangja, az online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes adata, a környezete.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Az Fktv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően a képzés sikeres és eredményes lebonyolítása keretében távolléti oktatás megtartása.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mert az adatkezelés az Fktv. 16. § a)-c) pontjaiban és a 21. §-ában meghatározottak végrehajtásához szükségesek.
Adatkezelés időtartama Az oktatás ideje alatt azzal, hogy az oktatás felvételen nem rögzíthető.
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató illetve a távkapcsolatot biztosító partnerei (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google).

 

3.5.  A képzésben résztvevő törvényes képviselőjének tájékoztatása érdekében megvalósuló adatkezelés

Az Intézet a vele felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben résztvevő törvényes képviselőjét rendszeresen tájékoztatja a felnőttképzési jogviszony tartalmát, a képzésben résztvevő előmenetelét, teljesítményét érintő kérdésekben.

Kezelt adatok köre A képzésben résztvevő törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), email címe, telefonszáma.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja A felnőttképzési jogviszony tartalmát, a képzésben résztvevő előmenetelét, teljesítményét érintő kérdésekben történő tájékoztatás.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Intézet jogos érdeke a cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselőjének tájékoztatása a képzésben résztvevőnak a felnőttképzési jogviszonyból származó jogai gyakorlásai, illetve kötelezettségei teljesítése, a képzésben résztvevő előmenetelét és teljesítményét érintő kérdések tárgyában.

A törvényes képviselő, mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen. Tiltakozása esetén az Intézet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a törvényes képviselő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés időtartama A felnőttképzési szerződés hatályának fennálltáig.
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és az adatkezelés során használt egyéb rendszerek (ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer, elektronikus szerződéskezelő) üzemeltetői (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.; DocuSign Inc.).

3.6. A jelentkezési, illetve képzési díjjal összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az Intézet által meghirdetett képzésekre való jelentkezés egyik feltétele a vissza nem térítendő jelentkezési díj megfizetése, ide nem értve a Bridge-ösztöndíjra történő jelentkezést.

Emellett az Intézet a képzéseit képzési díj ellenében nyújtja, melynek megfizetésére – figyelemmel az Intézet jogállására – egyesületi pártoló tagdíj formájában kerül sor. E díjakat a képzésben résztvevő, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselője a saját folyószámlájának terhére az Intézet 12011351-01760927-00100007 Raiffeisen Bank  Zrt.-nél vezetett számlára átutalással teljesítheti. 

A jelentkezési díj vonatkozásában a képzésben résztvevőnek, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének lehetősége van arra, hogy azt az OTP SimplePay rendszeren keresztül, bankkártyával egyenlítse ki.

3.6.1. A jelentkezési, illetve a képzési díj banki átutalás útján történő megfizetése esetén megvalósuló adatkezelés

Kezelt adatok köre A képzésben résztvevő, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), bankszámlaszáma, a jelentkezési, illetve képzési díj összege, az átutalás ideje.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja A jelentkezési díj, illetve a képzési díj megfizetése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mert az Intézetet az Fktv. 21. §-a kötelezi a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok kezelésére.
Adatkezelés időtartama A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében 8 év, valamint a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok kezelése kötelezettségének teljesítése érdekében az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napja.
Adatfeldolgozó

3.6.2. A jelentkezési és képzési díjnak az OTP SimplePay használata útján történő megfizetése esetén megvalósuló adatkezelés
A jelentkezési és képzési díj megfizetésére lehetőség van az OTP SimplePay használatával, azaz online bankkártyás fizetés útján is. Az OTP SimplePay felület üzemeltetését, azaz az OTP SimplePay Szolgáltatás nyújtását az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) végzi.

Fentiekre tekintettel a jelentkezési díj megfizetése végett az Intézet weboldala az érintettet az OTP SimplePay oldalára navigálja, ahol a bankkártyaadatai megadásával lehetősége van arra, hogy a jelentkezési díj összegét kiegyenlítse. Az Intézet az érintett bankkártya adatait nem kezeli.

A jelentkezési és képzési díj összegének kiegyenlítésével összefüggésben az Intézet kizárólag az OTP SimplePay használatát lehetővé tevő, illetve az Intézet 12011351-01760927-00100007 Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett bankszámláján történő jóváírással összefüggésben kezelik az érintett személyes adatait az alábbiak szerint.

Kezelt adatok köre A képzésben résztvevő, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, IP címe, bankszámlaszáma, a tranzakció azonosítója, a jelentkezési díj összege, az átutalás ideje.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja A jelentkezési díj megfizetése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mert az Intézetet az Fktv. 21. §-a kötelezi a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok kezelésére.
Adatkezelés időtartama A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében 8 év, valamint a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatok kezelése kötelezettségének teljesítése érdekében az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napja.
Adatfeldolgozó OTP Mobil Szolgáltató Kft., aki az OTP SimplePay szolgáltatást nyújtja.
Adattovábbítás A fizetési tranzakció lebonyolítása érdekében a képzésben résztvevő, illetve törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, IP címe, továbbá a jelentkezési díj összege, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. felé továbbításra kerül. Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által ellátott adatkezelési tevékenység részletes leírását a SimplePay Általános Szerződési Feltételében, illetve Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linkeken tekintheti meg: https://simplepay.hu/kereskedo-aszf/, https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

3.7. Számviteli kötelezettség teljesítése, számlázási adatok kezelése

Kezelt adatok köre A képzésben résztvevő, illetve – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének számlázási neve (vezeték-, és utónév) és számlázási címe, a jelentkezési, illetve képzési díj összege, a fizetés módja, a tranzakció azonosítója, továbbá az arra vonatkozó adatok, hogy a jelentkezési díj melyik felvételi időszakra, illetve, hogy a képzési díj melyik képzési programra vonatkozik.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja A jelentkezési, illetve a képzési díj megfizetésével összefüggésben számlakiállítás, az Intézetet terhelő számviteli kötelezettség teljesítése, azaz a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésére irányuló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint.
Adatkezelés időtartama A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése, azaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 8 év.
Adatfeldolgozó Milestone Consulting Kft. a pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében, valamint az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer üzemeltetői (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.).

3.8. Alumni hálózat

Az Intézet a volt hallgatóival való kapcsolattartás, ennek keretében az Intézet által szervezett rendezvényekről, eseményekről való tájékoztatás érdekében alumni hálózatot működtet.

Kezelt adatok köre Az Intézettel képzési jogviszonyban állt volt képzésben résztvevő neve (vezeték-, és utónév), email címe, telefonszáma.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Kapcsolattartás a volt hallgatókkal, ennek keretében az Intézet által szervezett rendezvényekről, eseményekről való tájékoztatás nyújtása a fent megfogalmazott kommunikációs célok ellátása érdekében.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet a végzős hallgató a Senior évfolyam végén ad meg.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségre megküldött írásos kérelmével, ebben az esetben a hozzájárulás alapján kezelt adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama A hozzájárulás visszavonásáig.
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer üzemeltetői (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.).

Milestone Consulting Kft. és Future Hungary Projects Nonprofit Kft., az Intézet volt hallgatóival történő általános kapcsolattartás és a számukra releváns rendezvények népszerűsítése illetve szervezése céljából. 

3.9. Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre Teljes név, email cím, telefonszám.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Kapcsolattartás, piackutatás, fókuszcsoportos kutatás.
Adatkezelés jogalapja Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk a)).
Adatkezelés időtartama A hozzájárulás visszavonásáig (azaz a hírlevélről történő leiratkozásig).
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer üzemeltetői (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.).

3.10. Ügyintézéssel, panasszal összefüggő adatkezelés

Kezelt adatok köre Teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím.

Egyéb személyes üzenet.

Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Észrevételre, panaszra történő válaszadás.
Adatkezelés jogalapja Az Intézet jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk c)).
Adatkezelés időtartama 5 év.
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és az adatkezelés során használt egyéb rendszerek (ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer, elektronikus szerződéskezelő) üzemeltetői (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.; DocuSign Inc.), valamint Milestone Consulting Kft., az általános ügyintézéssel és panasszal összefüggő kapcsolattartás céljából.

3.11. Munkavállalói jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

Kezelt adatok köre Jelentkező személyazonosító és kapcsolattartási adatai

(név, lakhely, tartózkodási hely, értesítési cím, email cím, telefonszám).

Munkaerő kereséséhez szükséges adatok (önéletrajzban önkéntesen megadott személyes adatok, iskolai végzettség, végzettség/képzettség/szakképesítés; végzettségről szóló okiratot kibocsátó intézmény neve).

Természetes személyazonosító adatok, egyéb személyazonosító adatok (viselt családi és utónév, születéskori családi és utónév, állampolgárság, édesanya leánykori neve, születési hely, idő, TAJ szám, adóazonosító szám, iskolai végzettség; végzettség / képzettség / szakképesítés; végzettségről szóló okiratot kibocsátó intézmény neve; végzettséget igazoló okirat sorszáma, gyermekek száma).

Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Munkavállalói jelentkezés.
Munkaerő keresése, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk a)).
Adatkezelés időtartama A felvételi eljárás lezárásáig, ezt követően önkéntes hozzájárulás esetén 2 év.
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.), valamint Milestone Consulting Kft., a jelentkezések adminisztrációja céljából.

3.12. Munkavállalással összefüggő adatkezelés

Kezelt adatok köre Munkaviszony adatok (munkaviszony kezdő időpontja, munkaszerződés időtartama, munkavállaló munkabére, munkakör, próbaidő tartama, FEOR-szám, munkaidejének heti óraszáma, teljes- vagy részmunkaidős munkaviszony, munkarend, munkabér fizetésének módja, munkavállaló másik 36 órás munkaviszonya ha van, tartós álláskereső foglalkoztatottság, betegszabadság időpontjai, szabadnapok időpontjai, túlórák adatai).

Pénzügyi azonosító adatok (bank neve, bankszámlaszám, magánnyugdíjpénztári tagság, nyugdíjpénztár neve, belépés időpontja, magánnyugdíjpénztár azonosító száma, munkabért terhelő végrehajtás jellegű levonás, nyugdíjasság, várható nyugdíj éves összege).

Egyéb pénzügyi adatok (a munkavállaló munkabéréhez kapcsolódó fizetendő járulékok, közterhek).

Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja A munkavállaló és az Intézet között létrejött munkavégzésre irányuló szerződésben, valamint azok mellékletében részletezett szolgáltatások ellátása.
Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b)).
Adatkezelés időtartama Szerződés időtartama és az az alapján teljesítendő adókötelezettségeknek való megfelelés idejéig (5 év).
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató és ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google; Salesforce, Inc.), valamint Milestone Consulting Kft. és a vele szerződésben álló mindenkori bérszámfejtő cég a pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében (jelen tájékoztató megalkotásakor: Summa-Profit Kft.)

4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai
Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Intézetnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Intézet legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Intézet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Intézet csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Intézet az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Intézet az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Intézet köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Intézet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Intézet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Intézet a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Intézetet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Intézet kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató az aláírással lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Budapest, 2023. október 2.

Palasics Péter

elnök

[1] 16. § A felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie:

 1. a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
 2. b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
 3. c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat.

[2] Fktv. 21. § a) A A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli képzésben részt vevő személy

 1. aa) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,
 2. ab) elektronikus levelezési címét és
 3. ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
 4. b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 5. ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 6. bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 7. bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 8. bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.