MILESTONE OKTATÁSI EGYESÜLET – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÓK RÉSZÉRE

Adatkezelési tájékoztató a Milestone Oktatási Egyesület részére támogatást nyújtók részére

 

A tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Milestone Oktatási Egyesület (a továbbiakban: Intézet) részére támogatást nyújtók személyes adatai kezelése, azok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 

 1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő:                Milestone Oktatási Egyesület

székhelye:                        1077 Budapest, Wesselényi u 17.

képzési helye:                  1077 Budapest, Wesselényi u 17.

adószáma:                       19296425-1-42

elérhetősége:                   info@msinst.org

képviseli:                        Palasics Péter elnök

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

Az Intézet felnőttképzési tevékenységet folytató, oktatással, továbbképzéssel, tehetséggondozással foglalkozó jogi személy. Tevékenysége során magas színvonalú, progresszív oktatási központ működtetését és fejlesztését tartja szem előtt, amely tehetséges diákoknak segít tehetségük, tudásuk kibontakoztatásában, a szakmai kiválóság elérésében, a kutatás iránti érdeklődésük mederbe terelésében és vezetői képességeik kibontakoztatásában. Oktatási tevékenysége mellett esetileg cégekkel és egyéb szervezetekkel is együttműködik, tehetségkutatás és tehetségmenedzsment területén végez tanácsadást.

Az Intézet egyik kiemelt célja a hátrányos helyzetben álló diákok részére az esélyegyenlőség előmozdítása és ezen diákok képzésének támogatása, melynek elérése érdekében különböző ösztöndíjprogramokat hoz létre és működtet.

Bármely természetes, jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek lehetősége van arra, hogy az Intézet részére támogatást nyújtson, mely támogatás fenti feladatok és célok megvalósítása érdekében kerül felhasználásra.

 

2.1     A támogatási jogviszonnyal összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Kezelt adatok köre

A támogatást nyújtó természetes személy, mint érintett neve (vezeték-, és utónév), lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

Amennyiben a támogatást nyújtó jogi személy, akkor a jogi személy kapcsolattartójának neve (vezeték-, és utónév), telefonszáma és e-mail címe kerül kezelésre.

Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Az Intézet és az érintett közötti támogatási szerződés létrehozása érdekében szükséges lépések megtétele, illetve a szerződésből eredő jogok érvényesítése, a szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése, valamint a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Intézet és az érintett közötti szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Amennyiben a támogatást nyújtására jogi személy által kerül sor, akkor a jogi személy kapcsolattartó adatainak kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Intézet jogos érdeke alapján kerül sor annak érdekében, hogy az Intézet a jogi személlyel kapcsolatot tudjon tartani a szerződés megkötését megelőzően felmerülő kérdésekben, továbbá a szerződéses kötelezettségei teljesítése, illetve jogai gyakorlása végett.

Adatkezelés időtartama A szerződéses kapcsolat fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő), kivéve, ha a jogszabályok – különös figyelemmel a számviteli jogszabályokban foglalt megőrzési kötelezettségre – ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő az érintett adat vonatkozásában.
Adatfeldolgozó

 

2.2     A pénzbeli támogatás megfizetésével összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az Intézet részére nyújtott pénzbeli támogatást az érintett a saját folyószámlájának terhére az Intézet Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12011351-01760927-00100007 számú bankaszámlaszámára átutalással teljesítheti.

A támogatási összeg kifizetését az érintett a PayPal fizetési rendszeren keresztül is teljesítheti.

2.2.1  A pénzbeli támogatás banki átutalás útján történő megfizetése esetén megvalósuló adatkezelés

Kezelt adatok köre Az érintett neve (vezeték-, és utónév), bankszámlaszáma, a támogatás összege, az átutalás ideje.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja A támogatási összeg megfizetése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Intézet és az érintett között létrejött szerződés teljesítése.
Adatkezelés időtartama A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében 8 év.
Adatfeldolgozó Milestone Consulting Kft. a pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében.

2.2.2  A pénzbeli támogatásnak a PayPal fizetési rendszeren keresztül történő teljesítésével összefüggésben megvalósuló adatkezelés

A PayPal egy online fizetési szolgáltató, a kifizetések feldolgozása az úgynevezett PayPal számlákon keresztül történik, amelyek virtuális magán- vagy üzleti számlákat jelentenek. A PayPal képes PayPal felhasználói fiók nélkül is fizetést lebonyolítani, bankkártya használatával. Egy PayPal számla egy email cím használatával működik, ezért klasszikus számlaszáma nincs a PayPal számláknak.

A PayPal fizetési rendszer használata során az érintett adatai automatikusan továbbítódnak a PayPal felé, így az Intézet az érintett bankkártya adatait nem kezeli. A PayPal európai működtetője: PayPal (Europe) S.à.r.l. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg, az általa ellátott adatkezelési tevékenység részletes leírását az alábbi linkeken tekintheti meg: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub

A pénzbeli támogatás összegének megfizetésével összefüggésben az Intézet kizárólag a PayPal használatát lehetővé tevő, illetve az Intézet 12011351-01760927-00100007 számú, Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett bankszámláján történő jóváírással összefüggésben kezelik az érintett személyes adatait az alábbiak szerint.

Kezelt adatok köre Az érintett neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, IP címe, a tranzakció azonosítója, a pénzbeli támogatás összege, az átutalás ideje.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja A támogatási összeg megfizetése.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Intézet és az érintett között létrejött szerződés teljesítése.
Adatkezelés időtartama A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében 8 év.
Adattovábbítás

A fizetési tranzakció lebonyolítása érdekében az érintett neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, IP címe, továbbá a pénzbeli támogatás összege a PayPal felé továbbításra kerül, aki által ellátott adatkezelési tevékenység részletes leírását az alábbi linkeken tekintheti meg:

https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub

Adatfeldolgozó

PayPal (Europe) S.à.r.l. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg, aki a PayPal fizetési rendszer működtetője.

Milestone Consulting Kft. a pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,
 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Intézetnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

 • az Intézet azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az Intézetet az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az Intézet az adatait (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel az Intézet, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Intézet legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Intézet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Intézet csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Intézet az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Intézet az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Intézet köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az Intézet számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen;
 • az az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Intézet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Intézet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Intézet a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Intézetet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Intézet kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató az aláírással lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Budapest, 2021. május 27.

Palasics Péter

elnök